Uitgebreide weergave
dvd 0.1 visual acuity

163143190073 Video 0.1 Visual Acuity

This film shows, by means of simulation, what it is like to have 10% visual acuity.

With the aid of a specially adjusted camera we can see what the limits of visual perception are for people with 0.1 visual acuity and what the influence of this condition is on several tasks such as perceiving forms and orienting spatially. Clearly the distance from the object, just like the contrast, are important factors.

More information
Authors:

Frans Gunther, psychologist
Jan IJzerman, producer
Year of publication: 1996
Length: 10 minutes

download
gratis
omslag aangeboren doofblindheid

163143190001 Aangeboren doofblindheid : ISBN 9789082108606

Inkijkexemplaar

Leven met aangeboren doofblindheid is niet gemakkelijk.

Je neemt nauwelijks vanzelf informatie op uit de omgeving.
Je hebt aanpassingen nodig om te kunnen communiceren met anderen.
En het verkrijgen van overzicht over de omgeving is vele malen moeilijker.
Daarom vereist doofblindheid een specifieke benadering.

Dit boek geeft praktische informatie over doofblindheid.
Wat is het precies?
Welke vormen zijn er?
Hoe beïnvloedt het iemands dagelijks functioneren en waar moet je als begeleider op letten?
Welke aandachtspunten zijn er in de (fysieke en sociale) omgeving en welke hulpmiddelen zijn hiervoor beschikbaar?
Via heldere informatie worden alle facetten van aangeboren doofblindheid belicht.
De vele praktijkvoorbeelden maken het boek zeer toepasbaar in de praktijk van alledag.

Dit handboek is geschreven voor professionals die betrokken zijn bij de ondersteuning aan mensen met een aangeboren doofblindheid.
Door het praktische karakter kan het ook als handvat dienen voor ouders en verwanten.

auteurs: Saskia Damen en Mijkje Worm

€ 29.10 per stuk (incl. 9% BTW)
Bestel E-BOOK
€ 20.95 per stuk (incl.21% BTW)
dvd brilgewenning

163143190036 Video Brilgewenning

Deze film laat zien wat de voorwaarden zijn voor brilgewenning en hoe het brilgewenningstraject voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking er in de praktijk uitziet.
Mensen met een verstandelijke beperking die een bril voorgeschreven krijgen, blijken deze in de praktijk niet altijd vanzelfsprekend te dragen. Zij verdragen geen objecten op hun gezicht of moeten wennen aan het feit dat hun wereld er ineens anders uit ziet. Belangrijk is dat mensen met een verstandelijke beperking de kans krijgen om te wennen aan hun bril. Dit vraagt bijzondere en extra begeleiding. In deze film laten we zien wat de voorwaarden zijn voor brilgewenning en hoe het brilgewenningstraject er in de praktijk uit kan zien. Deze film is bestemd voor allen die betrokken zijn bij mensen met een verstandelijke beperking die een bril kregen voorgeschreven.

Meer informatie
Auteurs:

Paula Sterkenburg
Frans Gunther
Jan IJzerman
Uitgegeven door de Audiovisuele Dienst Bartiméus in 2002.

DVD, speelduur 23 minuten.

download
gratis
omslag CVI Experience

163143190006 CVI Experience (Nederlands) : ISBN 9789071534775

Inkijkexemplaar

Visueel waarnemen is van groot belang om te kunnen functioneren in de wereld. Wij denken vaak dat de wereld is zoals wij hem zien. We gaan ervan uit dat onze waarneming ’perfect’ en juist is. Maar visuele waarneming is een ingewikkeld proces. Onze hersenen zijn constant bezig om de informatie die via de ogen binnenkomt te bewerken, te koppelen aan eventueel al aanwezige kennis en te integreren en interpreteren, zodat we begrijpen en herkennen wat we zien. Soms is dit proces verstoord ten gevolge van een hersenbeschadiging. We spreken dan van cerebrale visuele stoornissen, of met de Engelse term: Cerebral Visual Impairment (CVI).
Bartiméus is deskundig op het gebied van diagnostiek van CVI en begeleidt kinderen en volwassenen met deze aandoening.

CVI is een complexe diagnose en kent veel verschillende uitingsvormen. De wens van veel ouders of partners om even door de ogen van hun kind of partner te kunnen kijken is niet gemakkelijk te vervullen. Met CVI Experience is geprobeerd om iemand de complexiteit van de verwerking van de visuele informatie te laten ervaren. CVI Experience is opgebouwd rondom alle onderdelen waarin problemen kunnen ontstaan (zie boven).
Goedzienden kunnen per onderdeel ervaren hoe complex het verwerken en interpreteren van de visuele wereld is. CVI Experience kan zo bijdragen aan het begrip van goedziende mensen voor de problemen waar hun kind, leerling, partner of cliënt mee te maken kunnen krijgen.
De oefeningen op de bijgesloten download CVI Experience zijn toegankelijk voor volwassenen, maar sommige ook voor kinderen en jongeren.

Auteur: Florine Pilon

€ 26.45 per stuk (incl. 9% BTW)
Bestel E-BOOK
€ 19.00 per stuk (incl.21% BTW)
omslag CVI experience (english version)

163143190028 CVI Experience (english version) : ISBN 9789071534782

Simulation of visual processing difficulties to provide insight into the consequences of cerebral visual impairment in children, youths and adults.
Visual perception is very important in order to function normally in the world. We usually think the world is as we see it. We assume our perception is 'perfect' and correct. However, visual perception is a complex process. Our brains continuously process information that enters via the eyes, linking it to existing knowledge, integrating and interpreting it, allowing us to understand and recognise what we see. Brain damage can sometimes disrupt this process. This is referred to as Cerebral Visual Impairment (CVI).
Bartiméus is an expert in the diagnosis of CVI, and treats children and adults with this condition.

CVI is a complex diagnosis with a variety of forms. The desire expressed by many parents or partners to see the world through the eyes of their child or partner is not easily fulfilled. CVI Experience tries to allow people to experience the complexity of visual processing. This knowledge and experience ensures greater empathy and understanding among everyone involved with people with CVI

This book includes a download CVI Experience with all of the files that can be used for the exercises. Some items fall into multiple categories and can be applied in different situations.

Author: Florine Pilon

€ 26.45 per stuk (incl. 9% BTW)
Bestel E-BOOK
€ 19.00 per stuk (incl.21% BTW)
dvd cvi bij kinderen in de basisschoolleeftijd

163143190038 Video CVI bij kinderen in de basisschoolleeftijd

CVI is de afkorting van Cerebral Visual Impairment, het Engelse begrip voor wat in het Nederlands cerebrale visuele stoornissen of cerebrale visusstoornissen wordt genoemd. Bij CVI is er sprake van stoornissen in het zien tengevolge van een afwijking of beschadiging in de hersenen. CVI is de meest voorkomende oorzaak van visuele beperkingen op de kinderleeftijd. De aandoening heeft wisselende gevolgen voor het visueel functioneren van het kind en is van verschillende factoren afhankelijk. Dit maakt dat het gedrag dat kinderen met CVI kunnen laten zien niet onder één noemer te vangen en daarom soms lastig te begrijpen is.


Met deze video willen we uitleg geven en het inzicht vergroten over CVI bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Aan de hand van de verhalen van drie kinderen (8-12 jaar), de ouders en hun leerkrachten wordt informatie gegeven over de oorzaak en uitingsvormen van CVI.
De film laat ook zien hoe hiermee om te gaan in dagelijkse en schoolse situaties. Aanvullende informatie is onder meer te vinden in de publicatie van Bartiméus "CVI: begeleiding van kinderen met CVI in de basisschoolleeftijd"(3e druk 2013).

Meer informatie

Een film van Irmgard Bals, dr. Mies van Genderen, drs. Yvonne Kruithof, drs. Mariska Stokla-Wulfse en Jan IJzerman
Verschenen in 2013
Video, 33 minuten

download
gratis
Omslag Begeleiding van kinderen met CVI in de basisschoolleeftijd

163143190005 CVI; Begeleiding van kinderen met CVI in de basisschoolleeftijd : ISBN 9789071534706

Inkijkexemplaar

Eén op de drie kinderen die door Bartiméus wordt begeleid heeft een cerebrale visusstoornis (CV). Bij CVI zijn er problemen in de verwerking van visuele prikkels door de hersenen: visuele prikkels komen vertraagd of anders door. De hersenen raken soms overprikkeld door teveel visuele prikkels.
Mark (6 jaar) heeft in een drukke supermarkt moeite om zijn favoriete chocoladepasta te vinden te midden van het andere broodbeleg in het schap.
Anne (8 jaar) is bang als zij zich als fietser in het verkeer beweegt. Het is moeilijk voor haar naderend verkeer te zien aankomen en te anticiperen op obstakels en gedrag van anderen, met name als zij zelf in beweging is. Beide kinderen hebben een cerebrale visusstoornis (Cerebral Visual Impairment: CVI).
In dit boek wordt theoretische en praktische informatie gegeven over CVI: hoe komt het, wat is het, wat zijn signalen en hoe kan je kinderen met CVI in hun ontwikkeling en dagelijks functioneren zo goed mogelijk ondersteunen en begeleiden. De nadruk ligt op kinderen in de basisschoolleeftijd.

Dit is de derde druk van het boek 'Cerebrale visusstoornis, begeleiding van schoolgaande kinderen met een cerebrale visusstoornis', eerder verschenen in 2007 en 2009. Bij de titel van der derde druk is gekozen voor de afkorting van de Engelse benaming "Cerebral Visual Impairment". De term CVI verwijst naar stoornissen in de verwerking van visuele informatie ten gevolge van een hersenbeschadiging.

Auteur: Irmgard Bals

€ 17.85 per stuk (incl. 9% BTW)
Bestel E-BOOK
€ 12.80 per stuk (incl.21% BTW)
dvd cerebrale virusstoornissen

163143190037 Video Cerebrale visusstoornissen

Cerebrale visusstoornissen bij kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot 5 jaar.

Wat is CVI eigenlijk? Hoe ziet het visueel functioneren van een kind met CVI eruit? Hoe kan je in de dagelijkse omgang rekening houden met een cerebrale visusstoornis?

Wanneer bij jonge kinderen de diagnose cerebrale visusstoornis(CVI) is gesteld, blijkt het voor ouders en begeleiders vaak moeilijk te begrijpen wat dit betekent. Aan de ogen van kinderen met CVI is vaak niets bijzonders te zien. Toch kunnen deze kinderen niet goed zien, doordat het visuele systeem in de hersenen niet goed functioneeert. Het kost ouders en begeleiders veel moeite om aan de omgeving uit te leggen wat er aan de hand is. Dat is ook niet makkelijk. Deze film kan daarbij als hulpmiddel worden ingezet.

In de film zijn 5 portretten te zien: van een baby, een peuter op een peuterdagbehandeling, een kleuter in het basisonderwijs, en twee meervoudig gehandicapte kinderen.

Bestemd voor: groepsleiding kinderdagcentra, peuterleidsters, ouders en alle mensen die meer willen weten over het gedrag van (meervoudig gehandicapte) kinderen met een cerebrale visusstoornis.

Een film van:
dr. Mies van Genderen (oogarts)
drs. Liesbeth Schrijnemakers (gz-psycholoog)
drs. Mariska Stokla-Wulfse (gz-psycholoog)
Jan IJzerman (programmamaker)
Verschenen: 2008
Video, 30 minuten

download
gratis
omslag Congenital deafblindness

163143190027 Congenital deafblindness : ISBN 9789082108613

Supporting children and adults who have visual and hearing disabilities since birth or shortly afterwards.

Viewing copy

Living with congenital deafblindness is not easy: you can gain very little information about your environment yourself, you need adaptations to be able to communicate with others and gaining control over your environment is extremely difficult. Therefore deafblindness requires a specific approach.

This book provides practical information about deafblindness. What is it exactly? What types are there? How does it affect a person's daily functioning and what should you pay attention to as a caregiver? What issues exist in the physical and social environments and what aids are available to help? Clear information is provided to highlight all facets of deafblindness.

The many practical examples make this book very useful in every practice. This book aims at professionals who are involved in supporting people with congenital deafblindness. The practical character of this book also makes it appropriate for parents and relatives.

Authors: Saskia Damen en Mijkje Worm

€ 29.10 per stuk (incl. 9% BTW)
Bestel E-BOOK
€ 20.95 per stuk (incl.21% BTW)
omslag Developing Attachment

163143190029 Developing Attachment : ISBN 9789461071477

Developing Attachment is a workbook for building up a secure relationship with children or adults with severe intellectual or multiple disabilities. By building up a secure relationship they can be stimulated to develop further.

This book is about the elements that are necessary in order to build up an attachment relationship with children or adults with a severe intellectual disability or with multiple disabilities. The importance of building up an attachment relationship is based on the attachment theory.

The book aims to give information to caregivers who provide daily care to these very vulnerable children. We show how caregivers enter into a relationship with four clients at Bartiméus. In the text we generally refer to children, but of course the text can also be applied to developing an attachment relationship with adults with severe intellectual or multiple disabilities.

It is also suitable for educational programmes at schools or within educational centres.

Author: Paula Sterkenburg

€ 14.00 per stuk (incl. 9% BTW)
dvd developing an attachment relationship

163143190063 Video Developing an attachment relationship

Learning together with people with severe multiple disabilities: Part 1

In this film we demonstrate how parents and caregivers can build up an attachment relationship with children or clients with severe and multiple disabilities. The various phases in the development of the relationship are shown, from mirroring or copying initiatives by the child/client to the eventual development or taking turns by the parent or caregiver and the child/client.
The methodology is based on Bowlby's attachment theory and on the communication programme developed by Mary Lee and Lindi MacWilliam of the Royal National School for the Blind in Scotland.
It provides an understanding of the development of an attachment relationship with people with severely limited capabilities. Through a lot of repetition and by following consciensly articulated steps, a child or client can develop a secure relationship with the parent or caregiver.

Meant for: Parents and caregivers of people with severe and multiple disabilities, paramedics, educationalists, therapists ans psychologists.

A film by:
Paula Sterkenburg
Jan IJzerman
Marlou de Jong
More information
Year of publication: 2010
Length: 26 minutes
For questions you can send an e-mail: bibliotheek@bartimeus.nl

download
gratis
dvd Fietsen voor slechtziende kinderen van 4-6 jaar en 7-11 jaar

163143190040 Video Fietsen voor slechtziende kinderen van 4-6 jaar en 7-11 jaar

Op de video zijn verschillende portretten te zien van kinderen en hun ouders. Zij praten over hun ervaringen bij het leren fietsen. Professionals laten zien wat zij kunnen bijdragen in dit leerproces.
Tije is 10 jaar. Twee jaar geleden vond hij al dat hij prima alleen kon fietsen. Maar zijn ouders hadden toen twijfels en vragen. Alle kinderen fietsen graag, ook kinderen met een visuele beperking. Maar voor hen is fietsen niet altijd even vanzelfsprekend. Toch is dat met de juiste training heel goed mogelijk.

Fietsen voor slechtziende kinderen van 4-6 jaar.
De ouders van Ronald en Lars praten over hun ervaringen bij het leren fietsen van hun visueel gehandicapte kind. Extra aandacht is vaak nodig voor spelletjes met balans en evenwicht. De fysiotherapeut laat zien welke bewegingsspelletjes ouders zelf met hun kind kunnen doen.

Fietsen voor slechtziende kinderen van 7-11 jaar.
Drie slechtziende kinderen en hun ouders vertellen over op welke wijze het (leren) fietsen in hun leven een rol speelt. Twee ontwikkelingsbegeleiders en een basisschool leerkracht laten zien wat zij kunnen bijdragen in dit leerproces. Veel bewegingservaring opdoen is belangrijk en de drie stappen van Voordoen, Samendoen en Zelfdoen is een handig hulpmiddel voor ouders en begeleiders in het leren fietsen.

Bestemd voor ouders van kinderen met een visuele beperking. Aan de hand van het gezamenlijk bekijken van de beelden biedt deze dvd mogelijkheden om in de begeleidingen met ouders en kinderen in gesprek te gaan en de hulpvraag te verduidelijken. Begeleiding kan daarna in de juiste vorm worden ingezet.

Meer informatie:
Auteurs:

Annet Veldman (ontwikkelingsbegeleider)
Joke van 't Hul (ontwikkelingsbegeleider)
Jan IJzerman (programmamaker)
Verschenen in 2008

Speelduur: 10 en 15 minuten

download
gratis
dvd gehechtheid

163143190042 Video Gehechtheid: een psychotherapeutische behandeling

Deze film laat zien hoe de psychotherapeutische behandeling van mensen met een visuele- en verstandelijke beperking met ernstige gedragsproblemen en gehechtheidsproblematiek verloopt. Deze behandeling kent drie fases: gehechtheidstherapie, gedragstherapie en de generalisatie en afronding.

Op de DVD wordt een totaalbeeld gegeven van het behandelproces en de therapiefases worden nader uitgewerkt.

In de bijbehorende handleiding wordt de tekst van de DVD weergegeven. Suggesties worden gedaan voor het bespreken van de fases in bijvoorbeeld teambesprekingen. Ook bevat de handleiding verwijzingen naar relevante literatuur en de cursussen: Basiscursus gehechtheidstherapie (niveau 1) en Praktijkcursus gehechtheidstherapie (niveau 2).

De DVD is bestemd voor alle betrokkenen bij kinderen met een visuele en ernstig verstandelijke beperking, ernstige gedragsproblemen en een verstoorde gehechtheidsontwikkeling. Het is een Integratieve Therapie voor Gehechtheidstherapie en Gedrag (ITGG).


Auteurs: Paula Sterkenburg (gz-psycholoog/therapeut) en Jan IJzerman (programmamaker)
Verschenen in 2007
Onderscheiden met VGN Gehandicapten zorgprijs 2007
Speelduur: 28 minuten
ISBN: 9789071534539

De dvd is tweetalig: Nederlands en Engels

download
gratis
dvd getting used to glasses

163143190064 Video Getting used to glasses

This video shows the principles involved in getting used to wearing glasses and how the familiarisation process actually works.

People with intellectual disabilities who get prescribed glasses may not want to wear them. Some people don't accept objects on their faces or have to get used to looking at a changed world. It is important that people with intellectual disabilities are given a chance to get used to glasses. This calls for special - extra - care.
Aimed at: Professionals, parents and others involved with people with intellectual disabilities who get prescribed glasses.

More information
Authors:

Paula Sterkenburg
Frans Gunther
Jan IJzerman
Year of publication: 2002
Length: 23 minutes

download
gratis
dvd hoortoestellen

163143190043 Video Hoortoestellen

De film laat zien dat hoortoestellen voor mensen met een (visuele- en) verstandelijke beperking veel profijt kunnen opleveren.
Het slagen van deze aanpassing vergt een multi-disciplinaire aanpak en de werkwijze is volgens een vast stappenplan: 1-gehoormeting, 2-voorlichting, 3-besluitvorming tot hoortoestellen, 4-formuleren van behandeldoelen, 5-keuze van type hoortoestel en instructie van de techniek en verzorging, 6-afspreken van gewenningstraject, 7-controles en evaluaties. Negen cliënten van Bartiméus, van zeer uiteenlopende ontwikkelingsniveaus, worden bij de verschillende stappen gefilmd en verhelderen zo deze stappen.

De film is bestemd voor: vertegenwoordigers, ondersteuners en professionals die meer willen weten over de mogelijkheid van hoortoestellen voor mensen met een (visuele- en) verstandelijke beperking.

Meer informatie
Auteurs:

Josje Kingma, arts verstandelijk gehandicapten
Saskia Damen, gezondheidszorg psycholoog
Ruth Schelfhout, logopediste
Jan IJzerman, programmamaker
DVD, speelduur: 15 minuten

download
gratis
Ik & JIJ

163143190076 IK & JIJ

Sociale competentietraining voor blinde en slechtziende kinderen

Inkijkexemplaar

Niet alle kinderen met een visuele beperking groeien zo maar op tot competente en weerbare volwassenen. Zeker wanneer er bij de kinderen sprake is van andere beperkingen zoals een verstandelijke beperking. Een sociale competentietraining voor kinderen tussen 10 en ± 15 jaar is een goede ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling, om de uitdagingen van de basisschoolperiode en de puberteit aan te kunnen.

Doelgroep
Deze training is in principe geschreven voor slechtziende en blinde kinderen tussen de 10 en ± 15 jaar functionerend op moeilijk lerend (ml) of zeer moeilijk (zml) niveau. Blinde of slechtziende kinderen tussen de ongeveer 8 en 10 jaar functionerend op normaal lerend niveau, kunnen echter ook profiteren van de training. Maximaal kunnen er 6 deelnemers meedoen.

Het gaat om kinderen die in het sociale verkeer moeite hebben met adequaat reageren.
De volgende gedragingen komen voor:
• Impulsief reageren (schreeuwen/ruzie maken) wanneer iets niet goed gaat
• Niet /nauwelijks reageren wanneer iets niet bevalt
• Moeilijk vriendjes kunnen maken of houden

Doelstelling
Doel van deze training is het vergroten van de emotionele veerkracht, sociale competentiebeleving, probleemoplossend vermogen en weerbaarheid. Hierdoor zijn kinderen met een visuele beperking beter in staat de ontwikkelingstaken passend bij hun leeftijd en niveau aan te kunnen.

Inhoud
De training bestaat uit 13 bijeenkomsten, die zijn beschreven in de handleiding. De generalisatie van dat wat geoefend wordt, naar thuis of de groepssituatie vindt plaats door de opdrachten in de werkboeken, die ouders of begeleiders met de kinderen uitvoeren. In elke doos zijn 6 werkboeken bijgevoegd. Het is aan te bevelen om deze training te laten geven door deskundigen, die niet dagelijks te maken hebben met deze kinderen zoals pedagogen, psychologen, intern begeleiders en psychomotorisch therapeuten.

Meer informatie:

Auteurs: Floor Jurriëns & Marie-Louise Straus

Verschenen in 2013

€ 135.00 per stuk (incl. 9% BTW)
omsalg ik zie alles zwart wit

163143190008 Ik zie alles zwart wit : ISBN 9789071534669

Inkijkexemplaar

Ik zie alles-zwart wit geeft een beeld van het leven met een visuele beperking.
Iris Stekelenburg-van Halem (1968) is totaal kleurenblind (achromatopsie). Zij ziet alles in grijstinten, heeft last van het licht en een slecht zicht.
Zij schrijft columns over haar dagelijks leven met echtgenoot Gerrit (1967), dochter Merel (2002) en zoon Luuk (2004). Iris was leerling bij Bartiméus in Zeist van 1974 tot 1984 en heeft nu een eigen tekst- en redactiebureau in Culemborg.
De columns in deze publicatie zijn een greep uit het leven van alledag, geschreven met een vleugje humor. Een groot deel ervan verscheen al eerder in het blad van de Federatie Ouders Visueel Gehandicapten (FOVIG). Dit is een vervolg op de columnbundel Zwart op wit, die alleen nog digitaal beschikbaar is via www.achromatopsie.nl
De bedoeling van Ik zie alles zwart-wit is om ouders met een kind met achromatopsie een indruk te geven hoe het kan zijn met deze beperking te leven. Ook volwassenen met achromatopsie zullen wellicht dingen herkennen.

Auteur: Iris Stekelenburg-van Halem

€ 10.30 per stuk (incl. 9% BTW)
dvd ik zie je

163143190045 Video Ik zie je...!


‘Ik zie je.. !’ is een film over de sociale ontwikkeling van slechtziende kinderen.
Vijf kinderen in verschillende ontwikkelingsfasen worden geportretteerd. Aan de hand van beelden en verhalen wordt ingegaan op de gevolgen die slechtziendheid kan hebben in de omgang met anderen. Ouders en leerkrachten geven aan hoe zij in hun handelen rekening houden met de invloed van de slechtziendheid op de sociale ontwikkeling. De film is bestemd voor ouders, leerkrachten en anderen die bij de opvoeding van slechtziende kinderen betrokken zijn.

Meer informatie
Auteurs

Diety Gringhuis
Paul Lagerweij
Video: 30 minuten

download
gratis
omslag im spiel bleiben

163143190030 Im Spiel Bleiben : ISBN 9789071534676

Kinder und Jugendliche mit juveniler NCL
In diesem Buch wird die Stoffwechselkrankheit juvenile Neuronale Ceroid-Lipofuszinose (JNCL) beschrieben. JNCL ist eine Form der NCL-Krankheiten, die schon im Kindesalter beginnen. Wird die Diagnose JNCL gestellt, steht einem Kind und seinen Angehörigen ein langer und schwerer Weg bevor, auf dem sie viele Einbußen hinnehmen müssen. Das Kind verliert im Verlauf der Krankheit fast alle seiner körperlichen und psychischen Fähigkeiten, es stirbt im jungen Erwachsenenalter.

Die Autoren betreuen seit vielen Jahren Kinder mit JNCL und deren Angehörige. Sie kennen den Verlauf der Krankheit und beschreiben ihn in diesem Buch aus medizinischer, psychologischer und seelsorgerlicher Sicht.
Dabei haben sie sich bewusst für einen positiven Titel entschieden: Im Spiel bleiben. Aus ihrer Erfahrung heraus möchten sie Kind und Eltern dazu anregen, trotz aller, auch schweren, Rückschläge aus jeder Situation immer wieder das Beste herauszuholen. Es ist ihnen wichtig, dass dem Kind und seinen Angehörigen der Lebensmut erhalten wird und dass sich alle Beteiligten dafür einsetzen, dass das Leben trotz allem lebenswert bleibt.

Eltern und Angehörige, aber auch professionelle Betreuer finden in diesem Buch wichtige Informationen zur Art und zum Verlauf der Krankheit, ebenso werden Hinweise gegeben zur Begleitung und Betreuung des Kindes und seiner Eltern.

Autoren:
Bernard Baakman
Riet Niezen
Janneke van Wageningen

€ 27.00 per stuk (incl. 9% BTW)
omslag intervening in Stress attachment and challenging behaviour

163143190032 Intervening in Stress, Attachment and Challenging Behaviour : ISBN 9789071534577

This thesis is of importance to the care of persons with disabilities.

First, the study confirmed the plasticity of the development of an attachment relationship even in adolescence, indicating also that it was possible to develop an affect-regulating relationship with clients with visual and severe intellectual disabilities who had not had the opportunity to develop an attachment relationship with specific attachment figures earlier in life.

Second, an attachment-based intervention can help children with multiple disabilities and unfavourable past experiences to cope with challenges to mental health. This was found in clients for whom, in the past, no other therapies and interventions had proven successful.

Author: Paula Sterkenburg

€ 16.20 per stuk (incl. 9% BTW)
cd kiekeboe

163143190046 CD Kiekeboe (cd-rom)

Kiekeboe is een softwareprogramma waarmee slechtziende kinderen van 0-5 jaar spelenderwijs worden gestimuleerd in het kijken.

De cd-rom bevat oefeningen voor de verschillende stappen die de visuele ontwikkeling doorloopt: visueel gewaarworden, fixeren, volgen, systematisch kijken, detailwaarneming, figuur-achtergrondwaarneming, oog-handcoördinatie en deel-geheelwaarneming. Grootte, snelheid, kleur en contrast kunnen worden aangepast aan het kind en er is een opbouw in de moeilijkheidsgraad van de oefeningen.

Kinderen met een vertraagde visuele ontwikkeling of visuele problemen met als belangrijkste oorzaak cerebrale visusstoornissen, kunnen profiteren van het gebruik van Kiekeboe. De cd-rom is ook geschikt voor kinderen die maar zeer weinig gezichtsvermogen hebben. We adviseren Kiekeboe eerst onder begeleiding van een ontwikkelingsbegeleider van een instelling voor visueel gehandicapten te gebruiken. Bij de cd-rom zit een handleiding met gebruiksinstructie.

Meer informatie:
Auteurs:

Inge Baerwaldt
Cornelie van Dorp
Trudy Titulaer

€ 16.20 per stuk (incl. 9% BTW)
omslag Kinderen die slecht zien

163143190011 Kinderen die slecht zien : ISBN 9789071534720

Steeds meer slechtziende kinderen groeien in de eigen omgeving op. Naast de ouders kunnen familie, vrienden, artsen, leerkrachten en anderen hun bijdrage leveren aan een optimale ontplooiing en integratie van het slechtziende kind... mits zij enig inzicht hebben in de betekenis van deze handicap.

Inkijkexemplaar

Nog te vaak is er sprake van verkeerde beeldvorming: onhandigheid, onzekerheid en afhankelijkheid zou de visueel gehandicapte kenmerken.
In kinderen die slecht zien komt een ander beeld naar voren. Mensen die geconfronteerd worden met een handicap, streven naar een nieuw evenwicht, van waaruit verdere ontwikkeling mogelijk is. En de meeste slechtzienden slagen daar - al of niet met deskundige begeleiding - ook goed in. Met slechtziendheid is te leven en het hoeft geluk niet in de weg te staan.
Kinderen die slecht zien gaat over kinderen die naast de visuele beperking geen andere enstige handicaps hebben. Het bestrijkt de kinder- en jeugdjaren tot aan de jongvolwassenheid. Het volgt de verschillende fasen in de ontwikkeling van geboorte naar maatschappelijke positionering van de slechtziende. Het biedt ouders van jonge kinderen daarmee de mogelijkheid een beetje in de toekomst te kijken: 'wat staat ons kind en ons te wachten?' Het boek kan ouders tevens ondersteunen bij hun contacten met de professionele hulpverlening.

Meer informatie

Auteurs:

Diety Gringhuis
Jo Moonen
Paula van Woudenberg

€ 27.00 per stuk (incl. 9% BTW)
Omslag Mentaliseren kan je leren

163143190039 Mentaliseren kan je leren : ISBN 9789491838354

Introductie in Mentaliseren Bevorderende Begeleiding (MBB)

Inkijkexemplaar

Een handreiking voor alle begeleiders van mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking die te maken hebben met problematische gehechtheid, psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen.

Deze handreiking is een introductie in Mentaliseren Bevorderende Begeleiding (MBB). Dit boek sluit aan op de trainingen, workshops, consultatie en supervisie die al vele jaren gegeven worden over MBB, zowel binnen als buiten Bartiméus. Met dit boek zijn drie doelen gerealiseerd. Ten eerste is er nu in Nederland een concrete handreiking voor ouders en praktijkwerkers, die zich willen bekwamen in MBB. Ten tweede is deze veelbelovende methodiek vertaald voor het werkveld kinderen, jeugdigen en volwassenen met een visuele en/of verstandelijke beperking. Ten derde worden door de praktische tips begeleiders geholpen om het mentaliserend vermogen van onze cliënten te ontwikkelen en te stimuleren. Zo versterken ze van deze cliënten veerkracht en kwaliteit van bestaan. Deze handreiking is gebaseerd op literatuurstudie, scholing, supervisie en ervaring in het werken met cliënten en hun ouders of verzorgers binnen de afdeling Psychotherapie Bartiméus en het Expertisecentrum Gehechtheid en Sociale relaties van Bartiméus. Auteurs: Francien Dekker-van der Sande en Paula Sterkenburg

€ 31.70 per stuk (incl. 9% BTW)
Omslag Mijn kind heeft CVI

163143190082 Mijn kind heeft CVI : ISBN 9789082108620

Handboek voor ouders met een jong kind met CVI

Dit boek gaat over cerebrale visuele stoornissen (CVI) bij jonge kinderen. Het geeft handvatten en advies hoe je als ouder in dagelijkse situaties rekening kan houden met de visuele problemen die je kind kan ervaren, zodat je kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Auteurs: Minette Roza, Katinka Bakker en Irmgard Bals

€ 24.20 per stuk (incl. 9% BTW)
Bestel E-BOOK
€ 17.40 per stuk (incl.21% BTW)
on your own two feet

163143190066 Video On your own two feet (english)

The development of orientation and mobility in blind children from birth to six years of age.

Five blind children, from birth to six years of age, illustrate the development of movement and orientation. The film is produced in three parts: Theory. First the relationship between perception of the environment and what motivates movement is examined. Characteristics. The film then explores characteristic differences in the development of movement in blind children. Stimulation. Finally the film devotes special attention to the role parents and caregivers can play in encouraging movement.

More information
Authors:
Marjon Vink (child psychologist)
Jan IJzerman (film director)
Length: 40 minutes

download
gratis
Dvd Op eigen benen

163143190048 Video Op eigen benen

De ontwikkeling van oriëntatie en mobiliteit bij blinde kinderen van 0-6 jaar

In “Op eigen benen” laten vijf blinde kinderen – in de leeftijd van 0 tot 6 jaar – zien hoe de ontwikkeling van de oriëntatie en mobiliteit verloopt. De dvd bestaat uit drie delen: Theorie: Om te beginnen wordt aandacht besteed aan de relatie tussen waarneming van de omgeving en de motivatie tot bewegen. Kenmerken: Vervolgens komen bijzonderheden in het verloop van de bewegingsontwikkeling van blinde kinderen en typerend motorisch gedrag aan de orde. Stimulering: Tot slot gaat speciale aandacht uit naar de rol die ouders en opvoeders kunnen spelen in het stimuleren van de bewegingsontwikkeling.

Meer informatie:
Een film van Marjon Vink en Jan IJzerman
Lengte: 40 minuten

download
gratis
omslag Op winst blijven spelen

163143190016 Op winst blijven spelen : ISBN 9789071534553

JNCL is een vorm NCL die begint op de kinderleeftijd. Wanneer een kind de diagnose JNCL krijgt, betekent dat voor alle betrokkenen het vooruitzicht op een weg van verliezen bij het leven. Het kind en de mensen in zijn omgeving worden voortdurend geconfronteerd met achteruitgang.

De auteurs beschrijven de verschillende fasen van het ziekteproces vanuit medisch, gedragswetenschappelijke en levenbeschouwelijk oogpunt.

Er is bewust gekozen voor de positieve titel 'Op winst blijven spelen'. De auteurs zijn van mening dat er in elke situatie 'op winst ' gespeeld kan worden. Het zieke kind en zijn familie hebben er recht op dat er altijd wordt gezocht naar de kansen die er ondanks alles zijn. Hoe kunnen betrokkenen het leven waardevol houden, werken aan perspectief en knokken voor kwaliteit van leven? Om die vragen gaat het in dit boek. Daarnaast bevat het boek algemene (medische) informatie over de achtergrond en het ontstaan van de ziekte en de ontwikkelingen op therapeutisch gebied.

Auteurs:

Bernard Baakman
Riet Niezen
Janneke van Wageningen

€ 27.00 per stuk (incl. 9% BTW)
Omslag Opbergen en terugvinden

163143190017 Opbergen en terugvinden

Opberg- en merksystemen voor mensen met een visuele beperking. Deze publicatie informeert over verschillende vormen van merken en merkmaterialen en geeft praktische voorbeelden.

Mensen met een visuele beperking missen de mogelijkheid met een snelle blik de inhoud van een kast of lade te overzien. Zij hebben baat bij opbergsystemen die ze zelf bedenken. In deze publicatie vinden zij aandachtspunten en tips voor het opzetten van een goed opbergsysteem. Voor blinde en slechtziende mensen die moeite hebben om verschillende artikelen van elkaar te onderscheiden, is het merken (of markeren) van voorwerpen op een manier die voor hen goed is waar te nemen, essentieel. 'Opbergen…en terugvinden' informeert over verschillende vormen van merken en merkmaterialen en geeft praktische voorbeelden binnen allerlei toepassingsgebieden.

De informatie is in eerste instantie bedoeld voor volwassenen met een visuele beperking. Bij de uitvoering van het boekje is dan ook zoveel mogelijk rekening gehouden met het gebruik van een vergrotend leeshulpmiddel. Met name diegenen die op latere leeftijd hun zicht geheel of gedeeltelijk verloren hebben, zullen de informatie in dit boek op vele manieren kunnen toepassen in hun dagelijks leven.

Voor begeleiders en hulpverleners is 'Opbergen…en terugvinden' een handig naslagwerk, waardoor ze een nog betere begeleiding kunnen bieden.

Auteur: Gerda Schwellengrebel

€ 16.15 per stuk (incl. 9% BTW)
cd opbergen en terugvinden

163143190049 Audio Opbergen en terugvinden (audio versie)

Opberg- en merksystemen voor mensen met een visuele beperking. Deze publicatie op audio informeert over verschillende vormen van merken en merkmaterialen en geeft praktische voorbeelden.

Mensen met een visuele beperking missen de mogelijkheid met een snelle blik de inhoud van een kast of lade te overzien. Zij hebben baat bij opbergsystemen die ze zelf bedenken. In deze publicatie vinden zij aandachtspunten en tips voor het opzetten van een goed opbergsysteem. Voor blinde en slechtziende mensen die moeite hebben om verschillende artikelen van elkaar te onderscheiden, is het merken (of markeren) van voorwerpen op een manier die voor hen goed is waar te nemen, essentieel. “Opbergen… en terugvinden” informeert over verschillende vormen van merken en merkmaterialen en geeft praktische voorbeelden binnen allerlei toepassingsgebieden.

De informatie is in eerste instantie bedoeld voor volwassenen met een visuele beperking. Met name diegenen die op latere leeftijd hun zicht geheel of gedeeltelijk verloren hebben, zullen de informatie op vele manieren kunnen toepassen in hun dagelijks leven.

Meer informatie
Auteur: Gerda Schwellengrebel
Verschenen in 2007
2 audio-cd's overgezet naar mp3

download
gratis
dvd opbouwen van een gehechtheidsrelatie

163143190047 Video Opbouwen van een gehechtheidsrelatie

Leren communiceren bij ernstig meervoudig beperkte mensen: deel 1

De video 'Opbouwen van een gehechtheidsrelatie' laat zien hoe ouders en begeleiders een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen met kinderen en cliënten met ernstige en meervoudige beperkingen. De film laat de verschillende fasen in relatieopbouw zien: van spiegelen of nadoen van initiatieven van het kind / de cliënt, tot uiteindelijk het ontwikkelen van beurtwisseling tussen ouder of begeleider en het kind / de cliënt. De werkwijze is gebaseerd op de gehechtheidstheorie van Bowlby en op het programma van Mary Lee en Lindy MacWilliam van de Royal National School for the Blind in Schotland.

Door veel herhaling en door bewust genoemde stappen te volgen kan een kind of een cliënt een (vertrouwens)band ontwikkelen met de ouder of begeleider. Systematisch investeren in deze relatie draagt bij tot minder op zichzelf gericht zijn en zich meer kunnen richten op de ander. Binnen een vertrouwensrelatie kan het kind of een cliënt groeien in het nemen van initiatief, vervolgens in het gebruiken van complexere communicatievaardigheden en in het verfijnen van de communicatie.

De DVD is gemaakt voor begeleiders en ouders van ernstig verstandelijk (en meervoudig) beperkte mensen, paramedici en onderwijsgevenden, orthopedagogen en psychologen.

Meer informatie
Een film van Paula Sterkenburg, Marlou de Jong, Jan IJzerman (programmamaker)
Verschenen: september 2010
Speelduur: 26 minuten

download
gratis
dvd see you

163143190068 Video See you....!

See you; a film on visual impairment and social development.

Based on images and stories, the film looks at the effects that a visual impairment can have on interaction with other. A portrayal of five visually impaired children at various stages of development. In this film, parents and teachers explain how they take the effects of visual impairment on social development into account in their interactions with the children. They show that close observation is an important first step.

Aimed at: parents, teachers and others involved in the upbringing of visually impaired children.

More information
A film by:

Diety Gringhuis
Paul Lagerweij
Jan IJzerman
Year of publication: 1997, 2002
Length: 30 minutes

download
gratis
dvd signalen van slechtziendheid

163143190051 Video Signalen van slechtziendheid

Film over gedrag dat wijst op een visuele stoornis bij mensen met een verstandelijke beperking.

25% van de mensen met een verstandelijke beperking heeft een visuele stoornis. Slechtziendheid valt echter minder snel op bij mensen die niet lezen of niet naar plaatjes kijken.

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen vaak ook niet duidelijk maken dat ze minder goed zien of zijn het zich niet bewust. Hierdoor wordt de visuele beperking vaak niet onderkend. In deze film laten we aan de hand van voorbeelden van dagelijkse situaties zien welk gedrag kan wijzen op een visuele stoornis. Deze film is bestemd voor professionals en andere betrokkenen bij mensen met een verstandelijke beperking.

Meer informatie
Verschenen in 2002
Speelduur: 26 minuten
Een film van Joleen Braams en Jan IJzerman.

download
gratis
dvd slow-e-motion

163143190052 Video Slow-E-Motion

Een videoproject over beweging, lichaamstaal en schoonheid.

Slow-E-Motion is een videoproject over beweging, lichaamstaal en schoonheid. Twee personen laten een beeldentaal zien die de kijker verschillende betekenis-lagen doet ervaren. De opgenomen personen zijn koppels, een begeleider en een (slechtziende) meervoudig gehandicapte persoon die samen voor de camera in een geënsceneerde situatie (meestal thuis) zitten. De opnames zijn over een periode van 1,5 jaar gemaakt. Uit iedere registratie, uiteenlopend in opnametijd van 4 tot 16 min. is een fragment van 50 seconden geselecteerd. Dit beeldmateriaal is vertraagd naar een uiteindelijke speelduur van 4 minuten.

Meer informatie
Programmamaker Jan IJzerman
Verschenen in 2011
Speelduur 15 x 4 minuten (menu gestuurd)

download
gratis
cd sociale competentiebevordering

163143190053 CD Sociale competentiebevordering

Op deze cd-rom staat de ontwikkeling tot sociale competentie centraal. Want aandacht daarvoor, van jongs af aan, is belangrijk. Vaardig zijn in sociaal opzicht blijkt een belangrijke factor in de integratie van mensen met een visuele beperking in de maatschappij.

Het zien is voor het leggen en onderhouden van contacten een belangrijk zintuig. Veel mensen met een visuele beperking functioneren in sociaal opzicht gewoon goed. Maar er zijn er ook die graag wat meer vrienden zouden willen hebben of betere contacten met medeleerlingen of collega’s. De cd-rom bevat suggesties voor opvoeding en onderwijs en geeft handvatten voor het geval er problemen met de sociale competentie gesignaleerd worden.

Auteurs:

Diety Gringhuis
Paul Lagerweij
Jan IJzerman

€ 21.60 per stuk (incl. 9% BTW)
dvd stap voor stap, tik voor tik, update 2011

163143190055 Video Stap voor stap, tik voor tik, update 2011

Deze film is bestemd voor professionals en andere betrokkenen bij mensen die slechtziend of blind zijn, ouderen en anderen die te maken krijgen met een visuele achteruitgang. Als je slechtziend of blind bent zijn er verschillende mogelijkheden om je mobiliteit en zelfstandigheid te behouden of uit te breiden.

De video bestaat uit filmpjes van mensen die vertellen over hun ervaringen op het gebied van mobiliteit. Verschillende mogelijkheden om je mobiliteit en zelfstandigheid te behouden of uit te breiden komen aan de orde. De onderwerpen zijn: de herkenningsstok, de steunstok, de rollator, de scootmobiel, de taststok, de geleidehond, reizen met openbaar vervoer en de tandem. Eén van de nieuwere methodes is de dogsim, een simulatiehond om te oefenen voor het krijgen van een geleidehond. De trainers toelichting en vertellen hun ervaringen.
De dvd is voor professionals en andere betrokkenen bij mensen die slechtziend of blind zijn, ouderen en anderen die te maken krijgen met een visuele achteruitgang.

Meer informatie
Bekijk ook de promofilm van de Video
Een film van Piet Britsemmer (ambulant begeleider), Hetty van Vuuren (ambulant begeleider) en Jan IJzerman (programmamaker)
Verschenen in 2011
Speelduur 40 minuten

download
gratis
dvd Stimulation of social competence

163143190070 CD Stimulation of social competence

A guide for upbringing and education.

Sight is a crucial element in forging and maintaining social contacts. Many people with a visual impairment have no trouble in making social contacts. Others, however, would like to have more friends or better contacts with their fellow pupils or colleagues. Social skills are an important factor in integrating people with a visual impairment into society.

This cd-rom focuses on the development of social competence, since it is important that it is acquired at an early age. The cd-rom contains suggestions for behavioural guidance and education and offers advice in dealing with problems relating to social competence.

More information

a cd-rom by Diety Gringhuis en Paul Lagerweij en Jan IJzerman
Year of publication 2003

€ 43.20 per stuk (incl. 9% BTW)
Cover

16370240002 Vertrouwensrelatie voor ontwikkeling : ISBN 9789491071262

Een werkboek voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met kinderen en volwassenen met een ernstig verstandelijke of een meervoudige beperking.

Inkijkexemplaar

Door te investeren in een vertrouwensrelatie krijgt een kind de mogelijkheid zich te hechten. Het voelt zicht veilig en durft te gaan exploreren. Dit boek gaat over de elementen die nodig zijn om een vertrouwensrelatie op te bouwen met kinderen of volwassenen met een ernstig verstandelijke beperking of met een meervoudige beperking. Het belang om een vertrouwensrelatie op te bouwen is gebaseerd op de gehechtheidstheorie.

Het boek geeft informatie aan begeleiders die dagelijkse zorg bieden aan deze zeer kwetsbare kinderen. Aan de hand van vier cliënten van Bartiméus worden voorbeelden gegeven.
In de tekst wordt gesproken over kinderen, maar het boek is ook te gebruiken voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met volwassenen met een ernstig verstandelijke of een meervoudige beperking.

Het boek is primair geschreven voor begeleiders van kinderen en volwassen met een ernstig verstandelijke of een meervoudige beperking. Het is ook geschikt voor ouders en andere professionals die verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en zorg van mensen met een meervoudige beperking.

Auteur: Paula Sterkenburg

€ 14.00 per stuk (incl. 9% BTW)
dvd Visus 0.1

163143190057 Video Visus 0.1

Deze film toont, met behulp van simulatie, hoe het is om een gezichtsscherpte van 10 % te hebben.

Door de speciale camera-instelling zien we, wat de grens van het waarneembare is voor iemand met een visus van 0,1 en wat de invloed van deze visus is op verschillende taken zoals het waarnemen van vormen en oriëntatie in de ruimte. De beelden laten zien dat de afstand tot een voorwerp en het contrast een grote rol spelen bij wat iemand met een visus van 0,1 wel of niet kan zien.

Deze film is bestemd voor iedereen die zich een beeld wil vormen van het zien met een beperkte gezichtsscherpte.

Meer informatie
Auteurs:

Franz Gunther
Jan IJzerman
Verschenen in 1996
DVD: 10 minuten

download
gratis